สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๒ ตำบล สันสลี อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าประมาณ ๖ กิโลเมตร พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลสันสลี มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๖๓ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

 • สภาพภมูิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน สลี เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบสูงและมี ภูเขาล้อมรอบ มีลำน้ำลาวไหลผ่านตลอดพื้นที่ มีอาณาเขต ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท๊าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 จำนวนหมู่บ้าน

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มพื้นที่ ดังนี้
  • หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งเหนือ
  • หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งห้า
  • หมู่ที่ ๓ บ้านเด่นศาลา
  • หมู่ที่ ๔ บ้านโล๊ะ
  • หมู่ที่ ๕ บ้านสันสลี
  • หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งนก
  • หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ตะละ
  • หมู่ที่ ๘ บ้านปางมะขามป้อม
  • หมู่ที่ ๙ บ้านโชคชัยพัฒนา
  • หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าปอ
  • หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ปูนน้อย
  • หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งห้าเหนือ
  • หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งนกเหนือ

จำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย

  • ประชากรทั้งสิ้น ๙,๔๕๐ คน
  • จำนวน ๓,๑๑๙ หลังคาเรือน
  • ประชากรชาย ๔,๘๐๖ คน
  • ประชากรหญิง ๔,๖๗๔ คน
 • ข้อมูลประจำปี ๒๕๕๘  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

 

ข้ามไปยังทูลบาร์