วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์ 

ประชาชนตำบลสันสลี มีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

  พันธกิจ

1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
3. จัดให้มีสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการศึกษาอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านและส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดให้มีการส่งเสริมการสังคมสงเคระห์และสวัสดิการสังคม
ข้ามไปยังทูลบาร์