ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภดส1

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์