ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์