ดำเนินการพ่นละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV สำหรับพ่นกำจัดยุง ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลสันสลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสันสลี

วันที่ 25  มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ดำเนินการพ่นละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV สำหรับพ่นกำจัดยุง ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลสันสลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสันสลี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์