ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรม

1 2 3 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก(ดีเซล)แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ ของ อบต.สันสลี
12 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565

จดหมายข่าว

การจัดซื้อจัดจ้าง

11 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก(ดีเซล)แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ ของ อบต.สันสลี
29 เมษายน 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
5 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
31 มีนาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565
3 มีนาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ฯ

การจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/11/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)กพส.มท 0810.8/ว390125/11/256525/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศกพส.มท 0810.6/ว389025/11/256525/11/2565
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็กกพส.มท 0810.4/ว386324/11/256525/11/2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ป้ายประชาสัมพันธ์]กศ.มท 0816.5/ว388225/11/256525/11/2565
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.7/ว387724/11/256525/11/2565
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ]     [รายละเอียด]กศ.มท 0816.3/ว388124/11/256524/11/2565
การทำกิจการนอกเขตเทศบาลกม.มท 0804.3/ว380622/11/256524/11/2565
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลังกม.มท 0804.3/ว380722/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว386024/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว385924/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว385824/11/256524/11/2565
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว386224/11/256524/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]     [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]กศ.มท 0816.3/ว386124/11/256524/11/2565
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกสธ.มท 0819.2/ว386424/11/256524/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)กศ.มท 0816.3/ว384424/11/256524/11/2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565กค.มท 0803.3/ว385724/11/256524/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กค.มท 0803.3/ว385624/11/256524/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.5/ว384123/11/256524/11/2565
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว384624/11/256524/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. [เอกสารแนบท้าย]กศ.มท 0816.3/ว384524/11/256524/11/2565

นายวีระเดช โรจนคีรีสันติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
โทร. 089-8509968

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 61106ทั้งหมด:
  • 19วันนี้:
  • 56เมื่อวานนี้:
  • 481สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2127ต่อเดือน:
  • 66ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร