โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ล้อมรั้วไข้เลือดออก

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น นายสาคร สมยศ ประธานคณะกรรมการตำบลสันสลี และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ล้อมรั้วไข้เลือดออก มอบเกียรติบัตรบ้านจัดการขยะดีเด่น จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นายเดชา แก้วเพชรวงศ์ ม.12 บ้านทุ่งห้าเหนือ 2. นางสาวพัณนิดา ธรรมชัย ม.5 บ้านสันสลี 3.นางแก้วดี ภูฆัง ม.4 บ้านโล๊ะ โดยกิจกรรมเน้นความร่วมมือของประชาชนในการกำจัดยุงลาย การจัดการขยะมูลฝอย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสันสลี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์