สำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กองคลัง กองช่าง และส่วนงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์