ประกาศ อบต.สันสลี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563(ภ.ด.ส.3)

ประกาศ อบต.สันสลี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563(ภ.ด.ส.3)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์