คณะผู้บริหาร

นายสาคร สมยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

นายอนุพงษ์ พรมสอาด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

นายภาณุวัฒน์ วิรุฬสิริญาติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

นายสุทิน ด้วงวิเศษ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

ข้ามไปยังทูลบาร์